Giới thiệu

Telecom Billing là một quá trình tổng hợp, thu thập các dịch vụ sử dụng và từ đó áp dụng các chi phí cần thiết để cuối cùng tạo ra hóa đơn cho khách hàng. Quá trình này bao gồm tiếp nhận và ghi thanh toán từ khách hàng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một sự hiểu biết đầy đủ về Telecom Billing. Và giúp các bạn hiểu được quá trình thanh toán end-to-end billing là như thế nào. Trước khi đọc bài này bạn nên có hiểu biết cơ bản một số dịch vụ Telecom như SMS, dữ liệu và GPRS.

Billing

Hiện nay có rất nhiều thiết bị sử dụng phương tiện truyền thông điện tử có dạng như cuộc gọi thoại, dịch vụ fax, SMS, kết nối Internet, Download dữ liệu và tải lên, dịch vụ thoại IP hoặc VPN…Các phương thức này đều tính phí theo hai thiêu chí:

Rental Charges: là những chi phí lấy từ khách hàng trên cơ sở hàng tháng đối với từng dịch vụ cung cấp. Ví dụ như việc sử dụng mạng Internet mỗi tháng là một số tiền cố định dù không sử dụng hay sử dụng thì bạn vẫn phải đóng số tiền cố định cho gói dịch vụ đó. Usage Charges: là những chi phí lấy từ khách hàng dựa trên việc sử dụng dịch vụ. Ví dụ như bạn sử dụng điện thoại gọi tính cước trả trước, bạn gọi 1 phút thì nhà mạng sẽ tính tiền cho bạn 1 phút

Kiến trúc hệ thống Billing

Có hai kiến trúc thanh toán điển hình:

 • Trực tiếp: Hệ thống liên lạc <=> hệ thống cung cấp. Hệ thống cung cấp sẽ cấp các dịch vụ, hệ thống kiểm kê và gán các số điện thoại hoặc IP cho các thiết bị.
 • Gián tiếp: Hệ thống liên lạc <=> hệ thống thanh toán <=> hệ thông cấp phép. Nhằm cung cấp các dịch vụ, hệ thống kiểm kê mạng và gán các số điện thoại hoặc địa chỉ IP cho các thiết bị.
Dưới đây là sơ đồ thanh toán điển hình
billing-system-architecture.jpg

Customer Acquisition

Khách hàng có thể là một cá nhân, một tổ chức, một công ty sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ bởi các nhà cung cấp dịch vụ, và tổ chức đó phải chịu trách nhiệm chi trả hóa đơn. Như vậy chúng ta có thể hiểu khách hàng gồm có hai loại là cá nhân và công ty. Thông thường, có nhiều loại của khách hàng trong thị trường viễn thông hiện nay như sau:

 • Khách hàng điện thoại di động trả trước: Đây là những khách hàng, những người sử dụng dịch vụ điện thoại di động bằng cách trả phí của họ trước. Ví dụ, người sử dụng điện thoại GSM, GPRS. Những khách hàng nạp tiền điện thoại của họ dựa trên yêu cầu của họ.
 • Khách hàng điện thoại di động Post-Paid: Đây là những khách hàng, những người sử dụng dịch vụ điện thoại di động bằng cách trả phí của họ sau mỗi hóa đơn mà họ nhận được. Ví dụ người sử dụng điện thoại GSM, GPRS. Những khách hàng thanh toán hóa đơn của họ theo từng tháng.
 • Cố định khách hàng trả trước: Đây là những khách hàng, những người sử dụng đường cố định, nghĩa là dịch vụ điện thoại cố định bằng cách trả phí của họ trước. Ví dụ người sử dụng điện thoại nạp tiền điện thoại trước khi sử dụng.
 • Cố định Khách hàng Post-Paid: Đây là những khách hàng, những người sử dụng đường cố định, nghĩa là dịch vụ điện thoại cố định bằng cách trả phí của họ sau mỗi hóa đơn mà họ nhận được. Ví dụ PSTN, người sử dụng điện thoại thanh toán hóa đơn của họ trên cơ sở hàng tháng.

Billing proccesss

Thanh toán là sự tập hợp của tất cả các sự kiện không định kỳ, định kỳ, và có tính phí trên thông tin tài khoản đã đăng ký. Tính toán này bao gồm tất cả các chi phí vượt trội và giảm giá có sẵn và tiền thưởng.

Kết quả của quá trình thanh toán là một dòng dữ liệu hóa đơn được gắn thẻ có thể được sử dụng để tạo ra một đoạn mã ghi lên hóa đơn, đĩa, hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông khác.

Sơ đồ dưới đây sẽ cho chúng ta thấy cơ bản về công cụ thanh toán và các chức năng liên quan thanh toán

billingfunctions.jpg

Tổng hợp tất cả các thông tin về gói dịch vụ và sản phẩm sử dụng trên tài khoản đã đăng ký:

 • Tất cả các CDR đánh giá cho các khách hàng trong tháng của hoá đơn.
 • Tất cả các loại phí (bắt đầu, cài đặt, định kỳ, đình chỉ, đình chỉ, vv) được áp dụng cho sản phẩm và dịch vụ của khách hàng.
 • Nếu có bất kỳ hoàn lại tiền hoặc bất kỳ khoản phí khác áp dụng.
 • Tổng dư nợ từ các hóa đơn trước đó.
 • Tổng số các khoản thanh toán của khách hàng trong các tháng nhất định.
 • Tổng số điều chỉnh thông qua ủng hộ của khách hàng hoặc đối với các khách hàng.
 • Tổng số chiết khấu cho khách hàng.
 • Tổng số thuế được áp dụng về phí sử dụng và cho thuê của khách hàng.

Tính phí một khách hàng cuối cùng

Hầu hết các hệ thống thanh toán tạo ra văn bản ASCII có cấu trúc có chứa các nội dung thông tin của dự luật. Các dữ liệu hóa đơn cho mỗi hóa đơn được viết ban đầu cho một trong hai cơ sở dữ liệu hoặc file văn bản phẳng. Các định dạng của dữ liệu ở giai đoạn này là như nhau, bất kể như thế nào dữ liệu được xử lý.

dữ liệu hóa đơn này sau đó có thể được xử lý bằng một trong một số công cụ định dạng để sản xuất ra ở dạng mong muốn. Ví dụ giấy, CD-ROM

Hệ thống thanh toán có sẵn trong đó cung cấp các công cụ Formatting nội bộ. Nếu một hệ thống thanh toán cung cấp không có công cụ để tạo ra các hóa đơn định dạng, thì đã có các công cụ của bên thứ ba có sẵn như DOC1. Đây là một trong những công cụ thường được sử dụng nhất.

Dưới đây là một sơ đồ điển hình cho thấy dòng chảy của định dạng hóa đơn:

billformatting.jpg

Sau đây là một bản chụp các dữ liệu hóa đơn lấy từ Hệ thống Thanh toán Infinys Convergy:

DOCSTART_85
DOCTYPE BILL
GENEVAVERSION 5.0
BILLSTYLE 1
BILLTYPE 1
BILLTEMPLATE 85
BILLSEQ 1
BILLVERSION 1
ACCCURRENCYCODE BEF
BILLLANGID 2
BILLLANGNAME English (US)
BILLLANGLOCALE us
PAYMETHODID 1
FORMATREQ A30001001/0001
COPYBILLNUM 0
BILLPURPOSE 1
ADDRESSNAME Dr D Jackson
POSITION Project Manager
DEPARTMENT Recruitment
ADDRESS1 12 South Street
ADDRESS2 Detroit
ADDRESS3 Michigan
ZIPCODE 12345
COUNTRY United States
BSTARTACCFADDR
ACCFADDR_1 United States
ACCFADDR_2 Michigan
ACCFADDR_3 12345
ACCFADDR_4 12 South Street
ACCFADDR_5 Detroit
ACCFADDR_6 Dr D Jackson
BENDACCFADDR
CUSTOMERREF C30001
CUSTOMERTYPE Standard
ACCTAXSTATUS Exclusive
INVOICINGCONAME Invoicing company for English (US)
INVOICINGCOADDRESS1 Company House
INVOICINGCOADDRESS2 Atlanta
INVOICINGCOVATREG taxref000576
ACCOUNTNO A30001001
BENDBFPAYSUMMARY
BALOUT 0.00
CHARGES 142.00
NEWBAL 142.00
BSTARTBFPAYDETAILS
ACCDEPPREVTOT 0.00
ACCDEPCHANGE 0.00
ACCDEPCURRTOT 0.00
BENDBFPAYDETAILS
BENDBFSTATEMENT
BILLREF A30001001@0001
BILLDATE 02/20/99
NEXTBILLDATE 03/20/99
BSTARTPAYMENTDUEINFO
PAYMENTDUEDATE 03/04/99
DEBTSTARTDATE 02/25/99
PAYMENTTERMDESC Payment due 7 days after the bill date
PAYMENTDUEDAYS 7
BENDPAYMENTDUEINFO
GIROREF 34
GIROACCOUNT 404 7800
OCRREF 1300010019
OCRSORTCODE V6344047800
GIROAMOUNT 142.00
OCRAMOUNT 000142000
INVOICEACTUALDATE 02/25/99
INVOICETAXDATE 02/25/99
INVOICESTART 01/03/99
INVOICEEND 02/19/99
TAXTYPE 1,2.00,
TENDTAXTYPE
INVTOTALTAX 2.00
BENDTAXDETAILS
INVTOTAL 142.00
INVTOTALROUNDED 142.00
TOTALSAVE -11.00
PERIODEND 02/25/99
POINTSBALANCE 0
POINTSEARNED 0
POINTSREDEEMED 0
POINTSADJUST 0
NEWPOINTSBALANCE 0
DOCEND

Bill dữ liệu bao gồm kế thừa của các dòng văn bản ASCII. Mỗi dòng có dạng:

TAGNAME tagvalue

TagName và tagvalue được ngăn cách bởi một dấu phân cách tag (tagsep). Các tagvalue có thể là một giá trị duy nhất hoặc một danh sách các giá trị cách nhau bởi ký tự phân cách. Các dấu phân cách sử dụng là một dấu phẩy trừ khi xác định. Một Công cụ thanh toán có thể không có khả năng để tạo ra tất cả các thông tin cần thiết trong các hóa đơn hoặc có thể có một yêu cầu để thực hiện một số tính toán đặc biệt trên các dữ liệu được cung cấp trong hóa đơn. Điều này được gọi là Bill Processor (BPP).

Một BPP có thể được viết bằng ngôn ngữ lập trình nào đó mà đọc một file hóa đơn và yêu cầu sửa đổi vào tập tin này trước khi chuyển sang các định dạng khác.

Hệ thống thanh toán không có sẵn trong đó cung cấp chức năng BPP vì yêu cầu khác nhau để điều hành và quá trình này có thể không được chuẩn hóa. Tại hầu hết hệ thống thanh toán có thể cung cấp một plug-in để cắm tùy chỉnh BPP của bạn cùng với công cụ thanh toán. DOC1 Bill Formatter: DOC1 rất nổi tiếng Bill Formatter công cụ có sẵn từ công ty PitneyBowes giúp trong hóa đơn định dạng sang PDF hoặc dạng Script file.

Như đã đề cập ở trên, công cụ thanh toán có cấu trúc văn bản ASCII chứa các nội dung thông tin. Một định dạng sẽ được thiết lập giữa các thẻ tập tin nguồn hóa đơn được tạo ra bởi hệ thống thanh toán và thẻ theo yêu cầu của DOC1. DOC1 đòi hỏi thẻ chiều dài cố định như hình dưới đây.

Sau đây là một mẫu giả từ tập tin hóa đơn được cung cấp:

ACCOUNTNO ACC0010000
ACCUMBONUSPOINTS_1 BON0050100
ACCUMBONUSPOINTS_2 BON0050100
ACCUMBONUSPOINTS_3 BON0050100
ACCUMBONUSPOINTS_4 BON0050100
ACCUMBONUSPOINTS_5 BON0050100
ADDRESS1 ACC0030000
ADDRESS2 ACC0040000
ADDRESS3 ACC0050000
ADDRESS4 ACC0060000
ADDRESS5 ACC0070000
ADDRESSNAME ACC0020000
BUSINESSNAME ACC0120000
TSTARTADJ ADJ0000000
..........

Bây giờ sử dụng bản dịch trên, một tập tin cuối cùng sẽ được tạo ra cho DOC1 và DOC1 sẽ tạo hóa đơn cuối cùng sử dụng các thông tin cung cấp.

Một số thay đổi cũng có thể được thực hiện ở DOC1 nhưng nó không cung cấp nhiều tính linh hoạt để sửa đổi các hóa đơn. Bạn có thể thử phiên bản mới nhất, có thể giúp bạn nhiều hơn sự mong đợi.

Sau khi hóa đơn đã được tạo ra và gửi đi cho khách hàng, trong điều kiện lý tưởng tất cả khách hàng sẽ nhận được hóa đơn của họ và trả kịp thời. Tuy nhiên, có thể có một số khách hàng, những người không trả các hóa đơn của họ và có thể có một sự chậm trễ không thể chấp nhận trong việc thanh toán các hóa đơn và do đó các nhà cung cấp dịch vụ phải có hành động cần thiết để khắc phục tình hình và thu thập các số dư đó (được gọi là tài khoản phải thu, viết tắt là A/R).

Hệ thống thanh toán hỗ trợ thúc nợ (các khoản phải thu theo đuổi) cả ở cấp hóa đơn mà phải thu được trên một hóa đơn theo từng hoá đơn và ở cấp tài khoản theo đó tất cả các khoản nợ quá hạn đối với một tài khoản, trên một số hóa đơn, có thể được xử lý bởi một hành động thúc nợ duy nhất.

Các mô hình thúc nợ được sử dụng cho một tài khoản sẽ được giao trên cơ sở của lớp tín dụng của nó. Một quá trình thu thập bao gồm hai mục sau đây:

 • Collections Aging Tracking: Đây là quá trình theo dõi các hóa đơn khách hàng mà chưa được thanh toán trong thời hạn thanh toán quy định thời hạn. Nó đề với “tuổi của khoản phải thu”. Ví dụ hoá đơn đó là 0-30 ngày quá hạn, quá hạn 30-60 ngày
 • Collections Actions: Bộ sưu tập hành động là hành động được thực hiện khi thu tài khoản đạt đến một độ tuổi nhất định. Ví dụ các thông điệp nhắc nhở khách hàng để gửi đến hoặc tin nhắn âm thanh ghi lại được chơi.

Khách hàng thanh toán

Một khách hàng có thể thanh toán bằng phương thức thanh toán khác nhau được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp dịch vụ. Ví dụ, khách hàng có thể thực hiện thanh toán bằng cách sử dụng phương thức thanh toán như séc, hoặc thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trực tiếp hoặc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Một nhà điều hành có thể có nhiều tài khoản ngân hàng và tài khoản đó sẽ nhận được thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng trực tiếp. Những tài khoản ngân hàng được gọi là tài khoản giữ và gửi chi tiết thanh toán với hệ thống thanh toán trong các tập tin văn bản.

Thanh toán được nhận được bên ngoài hệ thống thanh toán hoặc bằng tay hoặc bằng điện tử, sau đó những khoản thanh toán được tải vào hệ thống bằng cách sử dụng quá trình tự động để giải quyết xuống các hóa đơn.

 • Thanh toán tự động: Hệ thống thanh toán cung cấp cơ sở để nắm bắt thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ thông tin và phương thức thanh toán tự động trên cơ sở hàng tháng. Nếu phương thức thanh toán được thiết lập tự động bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, yêu cầu thanh toán được tạo ra tự động sau mỗi hóa đơn hoặc vào một ngày nhất định và các yêu cầu được gửi đến các cổng thanh toán (hoặc ngân hàng) cho phép thanh toán. Khi tất cả các khoản thanh toán được ủy quyền, chúng được tải lên vào hệ thống thanh toán để giải quyết xuống các hóa đơn đến hạn.
 • Thanh toán bằng tay: Nếu các khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc séc, sau đó, hoặc nó có thể được nhập vào hệ thống trả trước khách hàng hoặc nếu điều này được thu thập bởi một số cơ quan, sau đó tất cả các khoản thanh toán đó được thu thập và gửi đến hệ thống thanh toán sử dụng phương pháp tự động được cung cấp bởi các thanh toán hệ thống. Đối với tất cả các khoản tiền nhận được, các file thanh toán được chuẩn bị với một định dạng được xác định trước và sau đó chúng được đẩy tự động đến một vị trí được xác định trước từ nơi Hệ thống Thanh toán nhặt lên và tải lên vào các cơ sở dữ liệu thanh toán. Có thể có một tình huống, khi thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc kiểm tra không đi qua. Nếu thanh toán này đã được đăng vào hệ thống, sau đó nó cần hủy để điều chỉnh số tiền. Hệ thống thanh toán cung cấp các tiện ích để xử lý thanh toán thất bại hoặc bị hủy bỏ.

Xử lý tranh chấp

Thông thường, một vụ tranh chấp sẽ được ghi lại khi một khách hàng truy vấn một số khía cạnh của dự luật của họ. Tranh chấp có thể được nêu ra: Chống lại một hóa đơn vào tài khoản. Chống lại một sự kiện đặc biệt đánh trên tài khoản. Ví dụ, nếu một khách hàng tranh chấp một sự kiện truyền hình đặc biệt pay-per-view do bị cắt điện. Sau khi tranh chấp được ghi lại, nó sẽ được điều tra, xác minh để hoặc là:

 • Chấp nhận: Nếu tranh chấp huy có hiệu lực từ phía khách hàng, thì tranh chấp sẽ được chấp nhận, và sẽ được hoàn trả cho khách hàng.
 • Từ chối: Nếu tranh chấp tìm thấy là không thể chấp nhận được, thì tranh chấp sẽ bị từ chối.
 • Hủy bỏ: Nếu tranh chấp được nhập vào lỗi, thì tranh chấp sẽ được hủy bỏ.

Telecom Việt Nam

Như các bạn thấy ở Việt Nam có rất nhiều các công ty, tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ viễn thông. Có ba tập đoàn viễn thông lớn nhất là FPT, Viettel và VNPT. Mỗi tập đoàn đều có phương thức thanh toán, kiểm soát lập hóa đơn trên mỗi tài khoản người dùng. Trên đây chỉ là cách nhìn nhận về Telecom Billing chung. Các bạn có thể bổ sung đóng góp vào bài viết để nội dung được phong phú hơn.