KHÓA HỌC CCNA v7 dành cho sinh viên từ năm nhất - tăng cường (200h)

Semester 1

Introduction to Networks (42h)
Buổi12345678910111213
Chương12

Thực hành
3 45

Thực hành
6 7

Thực hành
7 8

Thực hành
910

Wireshark
11

Thực hành
Practice
Final
Practice
Skill
Thực hành

thiết bị
Test

final skill

Semester 2

Routing and Switching Essentials (65h)
Buổi1234567891011121314151617181920
Chương12

Thực hành
3

Thực hành
Thực hành

thiết bị
4 5Thực hành6

Thực hành
Thực hành

thiết bị
78

Thực hành
9Thực hành10

Thực hành
11Thực hànhThực hành

thiết bị
Practice
Final
Practice
Skill
Practice
Skill
Test

final skill

Semester 3

Scaling Networks (52h)
Buổi12345678910111213141516
Chương1 2Thực hành3

Thực hành
4

TH Wifi
5

Thực hành
6

Thực hành
7

Thực hành
Thực hành

thiết bị
8

Thực hành
Routing
Case Study
9Practice
Final
Practice
Final
Practice
Skill
Practice
Skill
Test

final skill

Semester 4

Connecting Networks (41h)
Buổi12345678910111213
Chương1 23

Thực hành
4

Thực hành
Thực hành

thiết bị
5

Thực hành
67

Thực hành
Thực hành

thiết bị
89

Thực hành
Practice
Final
Practice
Skill
Test

final skill