KHÓA HỌC CCNA v7 dành cho sinh viên từ năm nhất (160h)

Semester 1

Introduction to Networks (35h)
Buổi1234567891011
Chương1 23

Thực hành
4 5 6 7 8

Thực hành
9 10

Wireshark
11

Thực hành
Practice
Final
Practice
Skill
Thực hành

thiết bị
Test

final skill

Semester 2

Routing and Switching Essentials (52h)
Buổi123456789101112131415 
Chương1 2

Thực hành
3

Thực hành
Thực hành

thiết bị
4 5Thực hành6

Thực hành
7 8

Thực hành
Thực hành

thiết bị
9Thực hành10

Thực hành
11

Thực hành
Thực hành

thiết bị
Practice
Final
Practice
Skill
Test

final skill

Semester 3

Scaling Networks (39h)
Buổi123456789101112
Chương1 2

Thực hành
3

Thực hành
4

TH Wifi
5 6

Thực hành
7

Thực hành
Thực hành

thiết bị
8

Thực hành
Routing

Case Study
9Practice
Final
Practice
Final
Test

final skill

Semester 4

Connecting Networks (34h)
Buổi1234567891011
Chương1 23

Thực hành
4

Thực hành
Thực hành

thiết bị
6 7

Thực hành
89

Thực hành
Thực hành

thiết bị
Practice
Final
Practice
Skill
Test

final skill