KHÓA HỌC CCNA v7 dành cho sinh viên từ năm 3 và người đi làm (90h)

BuổiBài họcNội dung
1"Giới thiệu mạng máy tính
Mô hình truyền thông mạng: OSI, TCP/IP; vai trò và hoạt động tại các tầng của mô hình OSI"
S1: C1, C3
2Cấu hình cơ bản trên IOS Router, Switch CiscoS1: C2
3IPv4, IPv6, IP SubnetingS1: C7, C8
4Thực hành thiết bị
5Cơ chế hoạt động của Switch Layer 2, DHCP Snooping, Port SecurityS2: C2


6VLANS2: C3
7Routing Concept, Routing Inter VLANS2: C4, C5
8LAN Redundancy (STP), Link AggregationS3: C2, C3
9Wireless LAN, Static RoutingS3: C4 & S2: C6
10Thực hành thiết bị
11Thực hành Static Routing, Dynamic RoutingS2: C7
12OSPF Single Area S2: C8
13Adjust and Troubleshoot Single Area OSPFS3: C5
14Multi-Area OSPFS3: C6
15EIGRPS3: C7
16EIGRP Advanced configurations and TroubleshootingS3: C8
17Routing Case Study
18Thực hành thiết bị
19Access Control List (ACL)


S2: C9
20Thực hành ACL
21DHCPS2: C10
22Network Address TranslationS2: C11
23Thực hành thiết bị
24Connecting to the WANS4: C2
25Point - to - Point ConnectionS4: C3
26Frame Relay
S4: C4
27Broadband Solutions, VPNS4: C6, C7
28Practice Final
29Practice Skill
30Test Final, Skill