KHÓA HỌC CCNA v7 dành cho sinh viên từ năm 2 (120h)

Semester 1

Introduction to Networks (27h)
Buổi123456789
Chương1 23

Thực hành
4 5 6 7

Thực hành
7 8

Thực hành
9 10

Thực hành
11

Thực hành
Thực hành

thiết bị
Test

final skill

Semester 2

Routing and Switching Essentials (39h)
Buổi12345678910111213
Chương1 2

Thực hành
3

Thực hành
Thực hành

thiết bị
4 5Thực hành6

Thực hành
7 8

Thực hành
Thực hành

thiết bị
9

Thực hành
10

Thực hành
11

Thực hành
Thực hành

thiết bị
Test

Filnal skill

Semester 3

Scaling Networks (30h)
Buổi123456789 
Chương1 2

Thực hành
3

Thực hành
4

TH wifi
5 6

Thực hành
7

Thực hành
Thực hành

thiết bị
8

Thực hành
Routing
Case Study
9Test

final skill

Semester 4

Connecting Networks (24h)
Buổi1234567 
Chương1 23

Thực hành
4

Thực hành
6 7

Thực hành
89

Thực hành
Thực hành

thiết bị
Test

final skill