Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt OpenStack trên Ubuntu và Centos, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nhé!

Cài đặt OpenStack trên Ubuntu và Centos

Bước 1: Tạo tài khoản stack và phân quyền

Tạo tài khoản stack để cài đặt openstack bằng lệnh

adduser stack

Cài đặt gói sudo (bước này có thể bỏ qua)

  • Ubuntu server
apt-get install sudo –y
  • Centos server
yum install -y sudo

Phân quyền cho tài khoản stack để khi sử dụng sudo không bị hỏi password

echo "stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers

Chuyển từ tài khoản root sang tài khoản stack bằng lệnh dưới (hoặc logout và login lại bằng tài khoản stack).

su – stack

Bước 2: Tải devstack từ github

Hãy đảm bảo đến bước này bạn đang sử dụng tài khoản stack (không phải tài khoản root) và bạn đã cài đặt Git.

Nếu bạn chưa cài đặt Git thì hãy sử dụng lệnh sau:

  • Ubuntu server
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install git -y
  • Centos server
sudo yum update -y
sudo yum install -y git

Tải devstack (devstack là script được viết để cài đặt openstack)

git clone https://git.openstack.org/openstack-dev/devstack

Sau khi tải xong, di chuyển vào thưc mục devstack

cd devstack

Bước 3: Khai báo các thông số để cài đặt openstack

Sử dụng vi để sửa file local.config

vi samples/local.conf

Các bạn tìm đến đoạn [[local|localrc]] và thêm vào cấu hình như sau, các bạn thay đổi các thông số cho đúng với server của mình

[[local|localrc]]
FLOATING_RANGE=192.168.1.224/27
FIXED_RANGE=10.11.12.0/24
FIXED_NETWORK_SIZE=256
FLAT_INTERFACE=eth0
ADMIN_PASSWORD=supersecret
DATABASE_PASSWORD=iheartdatabases
RABBIT_PASSWORD=flopsymopsy
SERVICE_PASSWORD=iheartksl

Bước 4: Thực hiện cài OpenStack

Để cài đặt OpenStack, các bạn chỉ cần chạy file stack.sh với cú pháp sau:

./stack.sh

Đến bước này thì pha tách cafe rồi chờ đợi hoàn thành nhé. Trong quá trình cài đặt có thể sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu để cấu hình như: ADMIN_PASSWORDDATABASE_PASSWORDRABBIT_PASSWORDSERVICE_PASSWORD nếu bạn không fix trong file local.conf tại bước 3.

Bước 5: Truy cập vào web và dùng thử OpenStack

Truy cập vào web bằng địa chỉ của Server

Các bạn sử dụng thông tin đăng nhập:

  • Tài khoản: admin
  • Mật khẩu: supersecret (đã config tại bước 3 hoặc nhập tại bước 4)

Link tham khảo chi tiết: